1. เป็นแบบสอบถามสำหรับให้โรงเรียนประเมินตนเอง เตรียมพร้อมรับการประเมิน จากคณะกรรมการประเมินฯ
2. รายการประเมิน และเกณฑ์คุณภาพ เป็นรายละเอียดย่อยใช้ในการประเมิน ใน 5 ด้าน 17 องค์ประกอบ
    62 ตัวบ่งชี้
3. ตัวอย่างการเขียนแบบประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมิน

1. แบบประเมินตนเองของสถานศึกษา

2. รายการประเมิน และเกณฑ์คุณภาพ

 3. ตัวอย่างการเขียนแบบประเมินตนเอง